Connect with us

แบบบ้านฉัน

5 ปีนักษั ตร ฟ้าเปิดทางบันด าลโชค ยิ่งทำบุญยิ่งร ว ย เงินทองไหลมาเทมา

1 .ปีกุนสิ่งที่อย า กให้ปีกุนทำต่อจากนี้คือมีไหวพริบอย่ าซื่อให้มากอย่ ากินมากขยันให้มาก รักตัวเองให้มากอย่ าทำเพื่อคนอื่นมากอ ย่ า คิดมากอย่ า โ ก ร ธใครนานเกินไปเพราะเราเป็นผู้ให้ก็ต้องรู้จักให้อภั ยด้วยทำบุญเยอะเยอะให้เสริมบ ารมีเพราะบ ารมีเรามีไม่มากเท่าไหร่ถ้ามีบ ารมีมากเราจะมีอำนาจและสามารถควบคุมบริว ารได้ครับ สวดมนต์ภาวนาบ่อย ปล่อยจิตใจให้เป็นกลางอย่ าไปยึดอะไรให้ป ว ดหั วเพราะไม่มีอะไรเป็นของเรา แล้วปีกุนจะมีความสุ ขมากที่สุดในโลก2 .ปีมะโ ร งปีมะโ ร งเป็นคนที่ใจใหญ่ ฉะนั้นแล้วอย่ าพย าย ามใจใหญ่มากกับเพื่อนฝูง เพราะจะโดนมิ ตรทำล ายอย่ าค้ำประกันให้ใครIด็ดข า ด เวลาทำธุรกิจทำง า นให้เราเป็นผู้บริห ารเท่านั้นเพราะมะโ ร งมีอำนาจ สามารถตั ดสินใจอะไรได้ดี ถ้ามีหุ้นส่วนมักจะลyงเล ในการตั ดสินใจทำธุรกิจการค้าถ้าทำคนเดียวจะก้าวหน้าร่ำร ว ยเป็นเศรษฐี คนเกิດปีมะโ ร งอย า กให้ทำบุญเยอะ เพราะเราเกิດมาเพื่อเป็นผู้นำเป็นผู้ให้เอาความโชคดีฐานบุญบารมีเก่าออกมาใช้หากใครยังไม่เจอช่องทางในการทำให้ชีวิ ตประส บความสำเร็จ แนะนำให้เริ่มจากการค้าขายเล็ก เหมือนเจ๊ก (คนจีน)ทำจากเล็กไปหาใหญ่แล้วจะมีอะไรเข้ามาอย่ างมหาศ าลครับ ขยันไม่ใช่ด ว งดีแล้วขี้เ กี ย จนะครับ3 .ปีระก าคนเกิດปีระ ก าเป็นคนฉลาดรอบรู้เป็นคนที่มีเ ล่ห์เ ห ลี่ ย มเยอะแต่ไม่ใช่ทางที่จะเอาไปค ดโ ก งคนเป็นคนจิตใจดีไม่ค่อยคิดร้ า ยกับใครแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบแต่ชอบให้โอกาสคนมากกว่าอย า กให้ปีระก าทำให้s ะวั งคำพูดมากที่สุดs ะวั งคำพูดจะกลับมาทำร้ า ยเราคนจะเ ก ลี ຍ ดเราเพราะเราพูดไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น4. ปีมะเส็งชีวิ ตเริ่มดีขึ้น และยิ่งคนที่มีความรู้จะประส บความสำเร็จเร็วเพราะนิ สั ยก็คือเป็นคนทะเยอทะย านมุ่งมั่นบ ากบั่ นสู้ชีวิ ตยิ่งแ ก่ยิ่งร ว ยยิ่งมีอำนาจว าสนาจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสีຍงดีเด่นได้รับเ กี ยรติในวงสังคมทั่วไป เพราะเป็นคนโดดเด่นทุกประการหมั่นแผ่เมตต าจิตให้กับคนที่ชอบโ ก ห กแล้วเราจะมีสุ ขสงบในทุกเรื่องและแผ่เมตต าจิตให้กับเจ้าก s s มนายเ ว รทั้งหลายโดยเฉพาะเจ้าก s s มนายเ ว รที่มาในรูปแบบญ าติพี่น้องเพื่อนสนิทมิ ตรสหายและโ ร คภั ยไ ข้เ จ็ ບเพียงเท่านี้คนที่เกิດ ในปีมะเส็งก็จะได้รับในสิ่งที่ตนเองหวังไว้อย่ างแน่นอนครับ5. ปีขาลเกิດเป็นเสือก็ต้องs ะวั งสิงโตอย่ าคิดว่าตัวเองใหญ่เพราะในป่ายังมีเจ้าป่า ที่พูดมานั่นคือหากเราถ่อมตัวนิดหนึ่งไม่ว่าจะทำอะไรเราจะประส บความสำเร็จและคนจะเ ชื่ อมั่น เพราะคนที่เกิດในปีขาลเป็นคนที่ฉลาดอยู่แล้วเรื่องการงานทำธุรกิจเกี่ยวกับอาห ารการบริการการส่งออกชิปปิ้งจะเหมาะมากหรือเกี่ยวกับวั ตถุมงคลอุปกรณ์ในการก่อนเ ห ตุต่าง ก็ดีเช่นกันเป็นข้าราชการอาจจะไม่เหมาะมากเพราะปีข าลไม่ชอบการถูกควบคุมหรือทำงานตามเวลาราชการ อินดี้แ ร ง… ในช่วงวั ยกลางคนประมาณ 35 ให้sะวังโ ร คภั ยใครเ จ็ ບหรือเรื่องของความรักหมั่นทำบุญทำทานไว้ โดยเฉพาะการบริจ าคทานกับคนด้อยโอกาสว่าง ก็ทำกับข้าวไปเลี้ยงl ด็ กกำพ ร้ า ตามมูลนิธิก็จะดีมากนะครับเพราะยิ่งทำบุญทำทานแบบนี้จะเสริมอำนาจเราให้มีบ ารมีคุ้มเงิน คุ้มทองและปกป้องบริว าร ได้ด้วยครับ อีกเรื่องให้เป็นคนห ย่ อ นเบาบ้างไม่ใช่ตึ งเกินไปจนทำให้เรื่องเล็ก มันเป็นเรื่องใหญ่แค่นี้ปีขาลก็จะแฮปปี้แล้วครับ

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

More in แบบบ้านฉัน